Category Archives: Dành cho nhà đầu tư

HSV – CBTT Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Kính gửi Quý cổ đông.  Ngày 13/05/2024 Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam đã nhận được Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do Sở kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 09/05/2024.. Các nội dung thay đổi như sau: STT Tên ngành, […]

HSV- CBTT Nghị Quyết, BBH và Tài liệu họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2024

Kính gửi Quý Cổ đông,  Ngày 22/04/2024 Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam Công bố thông tin Nghị quyết, Biên bản họp và Tài liệu họp. (Chi tiết theo […]

HSV – Quyết định Hội đồng quản trị (quyết định thay thế cho QĐ số 03/2024/QĐ-CT ban hành ngày 14/03/2024) Về việc Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh và nhu cầu tín dụng năm 2024-2025

 Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam Công bố thông tin Quyết định của Hội đồng quản trị số 04/2024/QĐ-CT ban hành ngày 12/04/2024 về việc Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh và nhu cầu tín dụng năm 2024-2025. Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 03/2024/QĐ – CT […]

HSV – THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 và CBTT TÀI LIỆU HỌP ĐHCĐ TN NĂM 2024

Kính gửi Quý Cổ đông,  Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam Thông báo mời họp và CBTTTài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024. (Chi tiết theo file đính kèm)

HSV – CBTT Báo cáo giao dịch của cổ đông Nguyễn Hồng Tảo về việc trở thành cổ đông lớn nắm giữ trên 5% cổ phiếu của Công ty.

Nội dung thông tin công bố: Ngày 19/03/2024 Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam đã nhận được Báo cáo giao dịch của cổ đông Nguyễn Hồng Tảo về việc trở thành Cổ đông lớn nắm giữ trên 5% cổ phiếu của Công ty. . (Chi tiết theo file đính kèm): https://hsvvietnam.com/wp-content/uploads/2024/03/HSV-CBTT-Bao-cao-giao-dich-cua-cd-Nguyen-Hong-Tao.pdf

HSV – CBTT Quyết định của HĐQT về việc Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh và nhu cầu tín dụng năm 2024-2025

Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam công bố thông tin Quyết định  HĐQT về việc Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh vaf nhu cầu tín dụng năm 2024-2025. (Chi tiết theo file đính kèm): https://hsvvietnam.com/wp-content/uploads/2024/03/HSV-CBTT-QD-HDQT-ve-Phuong-an-KHKD-nam-2024-da-ky-14032024.pdf Trân trọng.

024 6686 1968