HSV – BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi các Quý cổ đông.

Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2023.(Chi tiết theo file đính kèm): https://hsvvietnam.com/wp-content/uploads/2024/04/HSV-BAO-CAO-TN-NAM-2023.pdf

024 6686 1968