HSV – CBTT Báo cáo giao dịch của cổ đông Nguyễn Hồng Tảo về việc trở thành cổ đông lớn nắm giữ trên 5% cổ phiếu của Công ty.

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 19/03/2024 Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam đã nhận được Báo cáo giao dịch của cổ đông Nguyễn Hồng Tảo về việc trở thành Cổ đông lớn nắm giữ trên 5% cổ phiếu của Công ty. .

(Chi tiết theo file đính kèm): https://hsvvietnam.com/wp-content/uploads/2024/03/HSV-CBTT-Bao-cao-giao-dich-cua-cd-Nguyen-Hong-Tao.pdf

024 6686 1968