HSV – CBTT Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét năm 2023

Kính gửi Quý cổ đông.

Ngày 14/08/2023 Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam đã hoàn thành Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét năm 2023.

Chi tiết xin xem file đính kèm:

  1. Báo cáo tài chính bán niên: HSV – BCTC ban nien năm 2023 – cims – da ky 14.08.2023
  2. Giải trình chênh lệch Báo cáo tài chính bán niên năm: HSV – Giai trinh chenh lech Bao cao tai chinh ban nien 2023
    Trân trọng.
024 6686 1968