HSV – CBTT BCTC Quý IV/2023

Kính gửi Quý cổ đông,

Ngày 19/01/2024 Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam đã hoàn thành Báo cáo tài chính quý IV/2023.

Chi tiết xin xem file đính kèm:

  1. Báo cáo tài chính quý IV/2023: https://hsvvietnam.com/wp-content/uploads/2024/01/HSV-BCTC-QUY-IV2023-da-ky-24012024-cims.pdf
  2. Giải trình chênh lệch Báo cáo tài chính Quý IV/2023: https://hsvvietnam.com/wp-content/uploads/2024/01/HSv-Giai-trinh-chenh-lech-BCTC-Quy-IV2023-da-ky-19012024.pdf
    Trân trọng.
024 6686 1968