HSV – CBTT Nghị quyết HĐQT về việc Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi Quý Cổ đông                                                             

Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

(Chi tiết theo file đính kèm): https://hsvvietnam.com/wp-content/uploads/2024/02/HSV-CBTT-NQ-HDQT-Ve-viec-to-chuc-hop-DHDCDTN-2024-da-ky-28.0.22024.pdf

Trân trọng.

024 6686 1968