HSV – CBTT Nghị quyết và BB kiểm phiếu ĐHĐCĐ thông qua về việc thay đổi tên Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội Và Điều lệ sửa đổi

Kính gửi Quý Cổ đông;

Ngày 24/02/2023 Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội đã tiến hành kiểm phiếu và ra Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/ĐHĐCĐ – GTHN thông qua bằng hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi tên Công ty và Sửa đổi Điều lệ.

Chi tiết xin xem file đính kèm:

  1. Nghị quyết + BB kiểm phiếu: HSV – CBTT NQ + BB kiem phieu VV xin y kien co dong bang van ban
  2. Điều lệ sửa đổi: HSV – Dieu le sua doi 022023 – da ky

Trân trọng

024 6686 1968