HSV – CBTT NQ HĐQT Về việc Miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty

Kính gửi Quý cổ đông và khách hàng,

Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam Công bố thông tin Nghị Quyết Hội đồng quản trị số 7/2023/NQ-HĐQT – HSV ký ngày 12/10/2023 về việc Miễn nhiệm Kế toán trưởng mới của Công ty.

Chi tiết xin xem file đính kèm: https://hsvvietnam.com/wp-content/uploads/2023/10/HSV-NQ-HDQT-Vv-Mien-nhiem-ke-toan-truong-da-ky-12102023.pdf

Trân trọng.

024 6686 1968