HSV – CBTT Quyết định của HĐQT về việc Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh và nhu cầu tín dụng năm 2024-2025

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam công bố thông tin Quyết định  HĐQT về việc Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh vaf nhu cầu tín dụng năm 2024-2025.

(Chi tiết theo file đính kèm): https://hsvvietnam.com/wp-content/uploads/2024/03/HSV-CBTT-QD-HDQT-ve-Phuong-an-KHKD-nam-2024-da-ky-14032024.pdf

Trân trọng.

024 6686 1968