HSV – Quyết định Hội đồng quản trị (quyết định thay thế cho QĐ số 03/2024/QĐ-CT ban hành ngày 14/03/2024) Về việc Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh và nhu cầu tín dụng năm 2024-2025

 Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam Công bố thông tin Quyết định của Hội đồng quản trị số 04/2024/QĐ-CT ban hành ngày 12/04/2024 về việc Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh và nhu cầu tín dụng năm 2024-2025. Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 03/2024/QĐ – CT ban hành ngày 14/03/2024.

(Chi tiết theo file đính kèm): https://hsvvietnam.com/wp-content/uploads/2024/04/HSV-QD-HDQT-VV-phe-duyet-PA-SXKD-va-nhu-cau-tin-dung-nam-2024.pdf

Trân trọng.

024 6686 1968