HSV – Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi Quý cổ đông,

HSV thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2024 Chi tiết xin em file đính kèm: https://hsvvietnam.com/wp-content/uploads/2024/02/HSV-TB-ve-ngay-DK-cuoi-cung-tham-du-hop-DHCD-TN-nam-2024-da-ky-Cims-Ids.pdf

Trân trọng.

024 6686 1968