GTHN – CBTT Giấy Chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 2

Kính gửi Quý cổ đông,

Căn cứ văn bản số 09/2021/GCNCP-VSD-2 ký ngày 14/01/2022 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 2.

Chi tiết xin xem file đính kèm:

  1. Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 2:HSV – CBTT Giay chung nhan DKCK thay doi lan 2-đã gộp-Da ky 17.1.2022
024 6686 1968