GTHN – CBTT Nghị Quyết + BBH Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

Công ty công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đồng thường niên năm 2021.

Thông tin chi tiết xin xem thêm file đính kèm:
1. Nghị Quyết và BBH ĐHĐCĐ TN 2021: NQ va BBH HDCDTN 2021-29.4.2021_Da ky

3. Điều lệ: Dieu le 2021-6.5.2021_0001

4. Tài liệu cuộc họp: GTHN- Tai lieu hop DHCD TN 2021

Trân trọng.

024 6686 1968