GTHN – CBTT NQ bầu Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm phó tổng, thành lập ủy ban kiểm toán, bổ nhiệm thành viên Ủy ban kiểm toán và Ban hành quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán

Ngày 05/05/2021 Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội – CBTT NQ bầu Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm phó tổng, thành lập ủy ban kiểm toán, bổ nhiệm thành viên Ủy ban kiểm toán và Ban hành quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán.

Chi tiết xem file đính kèm bên dưới: HSV – Cong bo thong tin bau chu tich, pho TGD, thanh lap va bo nhiem thanh vien Uy ban kiem toan -5..5.2021_0001-daky

024 6686 1968