GTHN – CBTT Nghị quyết HĐQT về việc bầu chủ tịch HĐQT

Kính gửi Quý cổ đông,

Ngày 20/07/2022 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội đã tổ chức họp và ra Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐQT-GTHN Về việc thống nhất chấp thuận Đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Thắm và bầu  Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký ngày 20/07/2022.

Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm: GTHN – CBTT Nghi quyet HDQT ve viêc bau chu tich – ky ngay 20.7.2022

Trân trọng.

024 6686 1968