GTHN – CBTT Đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Thắm

Ngày 19/07/2022 Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội nhận được Đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Thắm

Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm: GTHN – CBTT Đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Thắm

Trân trọng.

024 6686 1968