GTHN – CBTT Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHCĐTN năm 2021

Kính gửi Quý cổ đông Công ty.

Căn cứ Nghị quyết số 02/2021/HĐQT-GTHN ngày 12/03/2021 của Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Chi tiết xin xem thêm file đính kèm:

  1. Cong bothong tinbat thuong-12.3.2021_0001
  2. Nghi Quyet Dai hoi co dong-12.3.2021_0001
024 6686 1968