GTHN – CBTT Nghị quyết HĐQT Về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Kính gửi Quý cổ đông,

Ngày 28/07/2022 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội đã họp ra Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐQT-GTHN về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

Chi tiết xin xem file đính kèm: HSV – CBTT NQ HĐQT so 09-da ky 29.7.2022

Trân trọng.

024 6686 1968