GTHN – CBTT NQ HĐQT số 11/2022/NQ -HĐQT -GTHN Về việc đính chính NQ HĐQT số 04/2022/NQ – HĐQT -GTHN

Kính gửi Quý cổ đông,

Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội CBTT Nghị quyết HĐQT số 11/2022/NQ- HĐQT – GTHN về việc đính chính NQ số 04/2022/NQ-HĐQT-GTHN

Nghị quyết HĐQT: GTHN – CBTT NQ HĐQT số 11/2022/NQ -HĐQT -GTHN

Trân trọng.

024 6686 1968