GTHN – CBTT NQ HĐQT Về việc Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi Quý cổ đông Nghị quyết HĐQT về việc Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi đăng ký kinh doanh

 và sửa đổi Điều lệ Công ty

Chi tiết xem file đính kèm: HSV – CBTT NQ HĐQT Vv thay doi DKKD va sua doi dieu le – 9.9.2022

Trân trọng

024 6686 1968