GTHN – CBTT NQ HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ TN năm 2022

Kính gửi Quý cổ đông;

Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội CBTT NQ HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên  năm 2022 thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Chi tiết xin xem file đính kèm: HSV – CBTT NQ HDQT Vv to chuc hop DHĐCD TN 2022-da ky 11.3.2022

024 6686 1968