GTHN – CBTT NQ HĐQT Về việc thông qua việc thế chấp tài sản để vay vốn ngân hàng phục vụ SXKD

Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 01/2022/NQ-HĐQT ngày 11/03/2022 về việc thông qua việc thế chấp tài sản để vay vốn ngân hàng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chi tiết xin xem file đính kèm: HSV – CBTT NQ HDQT so 01-ky ngay 11.3.2022

024 6686 1968