GTHN – CBTT Quyết định Về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội Công bố thông tin Quyết định của Hội đồng quản trị về việc Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
Chi tiết trong file đính kèm: HSV – Quyet dinh thay doi noi dung DKKD- da ky 26.10.2021

Trân trọng.

024 6686 1968