GTHN – CBTT Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

Căn cứ văn bản số 09/2021/GCNCP-VSD-1 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 1.
Chi tiết trong file đính kèm:
1. HSV – CBTT Giay chung nhan dang ky chung khoan-da ky 29.10.2021

024 6686 1968