GTHN – CBTT Thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh lần thứ 12

Kính gửi Quý cổ đông và khách hàng;
Ngày 31/12/2021, Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 12 do Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 30/12/2021, cụ thể như sau:
1. Vốn điều lệ Công ty theo GCN ĐKDN thay đổi lần thứ 11
(thông tin cũ):
+ Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng
+ Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng
+ Tổng số cổ phần: 10.000.000
2. Vốn điều lệ Công ty theo GCN ĐKDN thay đổi lần thứ 12
(thông tin mới):
+ Vốn điều lệ: 150.000.000.000 đồng
+ Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng
+ Tổng số cổ phần: 15.000.000
Chi tiết xin xem thêm file đính kèm: HSV – CBTT Thay doi Giay chung nhan DKDN lan thu 12-đã gộp-da ky31.12.2021

024 6686 1968