GTHN – CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Ngày 21/10/2021 Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội CBTT Về việc Thay đổi số lượng Cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành .
Chi trong file đính kèm:
1. HSV – CBTT thay doi so luong co phieu co quyen bieu quyet dang luu hanh-da ky 21.10.2021

Trân trọng.

024 6686 1968