GTHN – CBTT NQ HĐQT Về việc sửa đổi điều lệ Công ty

Căn cứ Nghị quyết số 11/2021/NQ/HĐQT-GTHN ngày 21/10/2021 Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội Công bố thông tin về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty.
Chi tiết trong file đính kèm:
1. HSV – CBTT Sua doi dieu le- da ky 21.10.2021

2. HSV – Dieu le 21102021

024 6686 1968