GTHN – CBTT Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của HSV

Căn cứ văn bản số 6361/UBCK-QLCB ngày 18/10/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội Công bố thông tin về việc Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của HSV.
Chi tiết trong file đính kèm: HSV – CBTT Bao cao ket qua chao ban co phieu ra cong chung cua HSV-da ky 18.10.2021

024 6686 1968