GTHN- CBTT Về việc ký hợp đồng soát xét kiểm toán Báo cáo tài chính Bán niên và Báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi Quý cổ đông;

Căn cứ Quyết định số 05/2022/QĐ-GTHN của HĐQT Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội về việc chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội .

Ngày 28/06/2022 Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội đã ký hợp đồng kiểm toán.

Chi tiết xin xem file đính kèm: HSV – CBTT Hop dong kiem toan BCTC- da ky 28.6.2022

Trân trọng.

024 6686 1968