GTHN – CBTT Về việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Kính gửi Quý cổ đông;

Ngày 09/01/2023 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phẩn Gang thép Hà Nội đã họp và ra Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐQT-GTHN về việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội.

Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm :

  1. NQ HĐQT Số 01/2023/NQ-HĐQT-GTHN: HSV – CBTT NQ HDQT VV xin ý kien co dong bang VB ve viec doi ten cty
  2. Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: HSV – Thong bao ngay dang ky cuoi cung chot danh sach co dong ve viec xin y kien co dong bang VB
    Trân trọng.
024 6686 1968