GTHN – CBTT Về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội Công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

 1. CBTT thư mời hop, chương trình họp:
  1.1. Dai hoi co dong thuong nien 2021_0001
 2. Tài liệu Đại hội cổ đông chi tiết xem phần đính kèm dưới đây:
  2.1. Chuong trinh Dai hoi co dong 2021 Ban to chuc: GTHN – Chuong trinh Dai hoi
  2. 2. Thông bao de cu ung cu TVHDQT
  2.3. Don Ung cu de cu HDQT: GTHN – Don ung cu TV HDQT BKS
  2.4. Mau SYLL dung ung cu de cu HDTQ: GTHN – So yeu ly lich ung cu de cu TV HDQT
  2.5. Quy chế to chuc Dai hoi: GTHN – Quy che to chuc dai hoi
  2.6. Quy che de cu, ung cu, bau cu HDQT: GTHN – Quy che de cu ung cu
  2.7. Thẻ biểu quyết: GTHN – The bieu quyet
  2.8. Phiếu biểu quyết: GTHN – Phieu bieu quyet
  2.9. Phiếu bầu thành viên HĐQT: GTHN – Phieu bau cu
  2.10. Bao cao cua HDQT
  2.11. BC cua BKTNB
  2.12.BC ket qua thuc hien nhiem cu SXKD năm 2020 va Ke hoach năm 2021
  2.13. To trinh thong qua BCTC năm 2020 và phuong an loi nhuan nam 2021
  2.14. TT BC chi tra thu nhap TVHDQT 2020 va thu lao 2021
  2.15. TT lua chon don vi kiem toan
  2.16. TT mien nhien bau bs TV HDQT
  2.17. TT tang von dieu le
  2.18. TT thay doi nghanh nghe KD
  2.19. Du thao dieu le
  2.20. Du thao quy che hoat dong
  2.21. Du thao quy che quan tri

024 6686 1968