GTHN – Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ dông bằng văn bản về một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Kính gửi Quý cổ đông;

Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ dông bằng văn bản về một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm: HSV – Thong báo ngày đăng ky cuôi cung cho ds co dong de lay y kien co dong băng vb- KY 22.8.2022

Trân trọng.

024 6686 1968