HSV – CBTT Bảng cung cấp thông tin quản trị công ty năm 2023

Kính gửi Quý Cổ đông,

HSV Việt Nam CBTT Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty năm 2023.

Chi tiết xin xem file đính kèm: https://hsvvietnam.com/wp-content/uploads/2024/01/HSV-CBTT-Ban-cung-cap-thong-tin-ve-quan-tri-cong-ty-da-ky-30012024.pdf

Trân trọng.

024 6686 1968