HSV – CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 thang dau nam 2023

Kính gửi Quý cổ đông;

Ngày 28/7/2023 HSV công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023.

Chi tiết xin xem file đính kèm: HSV – Bao cao tinh hinh quan tri 6 thang dau nam 2023 . Ban rut gon

Trân trọng.

024 6686 1968