Category Archives: Quản trị doanh nghiệp

HSV – CBTT Báo cáo tình hình quản trị năm 2023

Kính gửi Quý cổ đông, Ngày 26/01/2024 Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam đã hoàn thành Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023. (Chi tiết theo file đính kèm): https://hsvvietnam.com/wp-content/uploads/2024/01/HSV-CBTT-Bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-cong-ty-nam-2023-ban-rut-gon-da-ky-26012024.pdf Trân trọng.

HSV – CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 thang dau nam 2023

Kính gửi Quý cổ đông; Ngày 28/7/2023 HSV công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023. Chi tiết xin xem file đính kèm: HSV – Bao cao tinh hinh quan tri 6 thang dau nam 2023 . Ban rut gon Trân trọng.

GTHN – CBTT Báo cáo tình hình quản trị năm 2022

Kính gửi Quý Cổ đông; Ngày 19/01/2023 Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội đã hoàn thành Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022. ông ty Cổ phần Gang thép Hà Nội đã hoàn thành Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022. Thông tin chi tiết xin xem […]

GTHN – CBTT Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022

Kính gửi Quý cổ đông, Ngày 29/07/2022  Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội đã hoàn thành Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2022. Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm: HSV – CBTT BC tinh hinh quan tri cong ty 6 thang dau nam ban ko co […]

GTHN – CBTT Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021

Ngày 20/07/2021 Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021: Chi tiết trong file đính kèm: HSV__CBTT_BAO_CAO_TINH_HINH_QUAN_TRI_6_THANG_DAU_NAM_2021_ban_rut_gon_da_ky

024 6686 1968