HSV – CBTT Báo cáo tình hình quản trị năm 2023

Kính gửi Quý cổ đông,

Ngày 26/01/2024 Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam đã hoàn thành Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023.

(Chi tiết theo file đính kèm): https://hsvvietnam.com/wp-content/uploads/2024/01/HSV-CBTT-Bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-cong-ty-nam-2023-ban-rut-gon-da-ky-26012024.pdf

Trân trọng.

024 6686 1968