HSV- CBTT Ký kết hợp đồng Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi Quý cổ đông,

Ngày 30/05/2024 HSV đã ký kết hợp đồng soát xét và Kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm cho năm tài chính kết thúc 31/12/2024 với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Chi tiết xin xem file đính kèm sau đây: https://hsvvietnam.com/wp-content/uploads/2024/06/CBTT-Ky-ket-HDKT-2023.pdf

Trân trọng.

024 6686 1968