HSV – CBTT NQ HĐQT Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi Quý cổ đông.

HSV CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2024.

Chi tiết xin xem file đính kèm: https://hsvvietnam.com/wp-content/uploads/2024/05/HSV-CBTT-NQ-HDQT-VV-Lua-chon-don-vi-kiem-toan-nam-2024.pdf

Trân trọng.

024 6686 1968