HSV- CBTT Nghị Quyết, BBH và Tài liệu họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2024

Kính gửi Quý Cổ đông,

 Ngày 22/04/2024 Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam Công bố thông tin Nghị quyết, Biên bản họp và Tài liệu họp.

(Chi tiết theo file đính kèm)

  1. Nghị Quyết, BBH ĐHĐCĐ TN năm 2024: https://hsvvietnam.com/wp-content/uploads/2024/04/HSV-CBTT-Nghi-Quyet-BBH-DHDCD-TN-2024-da-ky-22042024.pdf
  2. Tài liệu họp 1: https://hsvvietnam.com/wp-content/uploads/2024/04/HSV-Tai-lieu-hop-DHCDTN-2024-1-da-ky-22042024.pdf
  3. Tài liệu 2: https://hsvvietnam.com/wp-content/uploads/2024/04/HSV-Tai-lieu-hop-2-Dieu-le-da-ky-22042024.pdf
    Trân trọng.
024 6686 1968