HSV-CBTT QĐ Lựa chọn đơn vị kiểm toán

Kính gửi Quý cổ đông;

Ngày 27/06/2022 Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội đã quyết định lựa chọn công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2022 cho công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội.

Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm: HSV- CBTT QD HDQT lua hon don vi kiem toan-ky ngay 27.6.2022

Trân trọng.

024 6686 1968