GTHN – CBTT Nghị Quyết, Biên bản họp, Nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Kính gửi Quý cổ đông,

Ngày 29/04/2022 Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Công ty Công bố thông tin Nghị Quyết, Biên bản họp và các Nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm:

  1. CBTT NQ và BBH ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: GTHN – CBTT Nghị Quyết, Biên bản họp, Nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
  2. Nội dung họp: HSV-tai-lieu-noi-dung-hop-dhdcd-tn-2022-1 da ky29042022
  3. Nội dung họp: HSV – Tài liệu Nội dung hop DHĐCĐ TN 2022-2- da ky 29042022
    Trân trọng.

024 6686 1968