HSV – CBTT Thông báo thay đổi nhân sự vị trí Kế toán trưởng Công ty

Kính gửi Quý Cổ đông và khách hàng.

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 01A/2024/NQ-HĐQT-HSV và số 01B/2024/NQ-HĐQT-HSV  ngày 05/01/2024 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn HSV Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam như sau:

Bổ nhiệm:

Bà Nguyễn Thị Khuyên

– Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có

– Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng

– Thời hạn bổ nhiệm: 2024-2029

– Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/01/2024

Miễn nhiệm:

Nguyễn Thị Thu Trang

– Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng

– Lý do miễn nhiệm (nếu có): Thay đổi nhân sự kế toán trưởng công ty

– Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/01/2024

Chi tiết xin xem file đính kèm: https://hsvvietnam.com/wp-content/uploads/2024/01/HSV-Thong-bao-thay-doi-nhan-su-KTT-da-ky-05.01.2024-CIMS-IDS-1.pdf

Trân trọng thông báo.

024 6686 1968