HSV – Thông báo thay đổi người có liên quan của người nội bộ ( Kế toán trưởng Nguyễn Thị Khuyên)

Kính gửi Quý cổ đông.

HSV CBTT thông tin thay đổi người có liên quan của người nội bộ bà Nguyễn Thị Khuyên _ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 05/01/2024.
Chi tiết xem file đính kèm: https://hsvvietnam.com/wp-content/uploads/2024/01/HSV-Thong-bao-thay-doi-nguoi-co-lien-quan-cua-NNB-da-ky-05.01.2023-IDS.pdf

Trân trọng.

024 6686 1968