HSV – Thông báo thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị

Kính gửi Quý cổ đông,

Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ thường niên 2023;

Căn cứ tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT-HSV ngày 27/4/2023;

Căn cứ đơn Từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Thắm – Thành viên HĐQT ngày 19/7/2022,

HSV thông báo về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị chi tiết xin xem file đính kèm: HSV – CBTT Thong bao thay doi nhan su HDQT

Trân trọng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

024 6686 1968