NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Kính gửi Quý cổ đông,

Ngày 25/04/2022. Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội đã tổ chức thanh công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Các nội dung đã được thông qua bằng  Nghị quyết + BBH  Đại hội đồng cổ đông thường niên xin quý cổ đông xem file đính kèm: GTHN – NQ + BBH ĐHĐCĐ TN 2020

Trân trọng

024 6686 1968