GTHN – Giấy phép đăng ký đại chúng

Ngày 16/12/2020 Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội đã nhận được văn bản số 7369/UBCK – GSDC của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc đăng ký đại chúng của Công ty.

Chi tiết iết xem file đính kèm dưới đấy:

  1. Giay phep dai chung
024 6686 1968