CBTT – NQ HĐQT Vv rút vốn tại công ty liên kết

  1. Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 04/2022/ NQ-HĐQT-GTHN về việc rút vốn đầu tư tại Công ty liên kết là Công ty Cổ phần Bắc Việt Green.

Chi tiết xem file đính kèm: GTHN – CBTT NQ HDQT Vv rut von tai cong ty lien ket-DA KY 6.4.2022

Trân trọng.

024 6686 1968