GTHN – CBTT Thông báo mời họp, chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ TN năm 2022

Kính gửi Quý cổ đông;

Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội xin thông báo thông tin mời họp và tài liệu họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

024 6686 1968