GTHN – CBTT Kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021

Kính gửi Quý cổ đông.
Căn cứ công văn số 8749/UBCK-QLCB ký ngày 21/12/2021 Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội Công bố thông tin Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của HSV năm 2021.
CHi tiết Quý cổ đông xem thêm file đính kèm: HSV – CBTT NQ HDQT VV dieu chinh chi tiet PA chao ban co phieu rieng le năm 2021-daky 22.12.2021
Trân trọng.

024 6686 1968