GTHN – CBTT NQ HĐQT Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi điều lệ

Căn cứ Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐQT ký ngày 22/12/2021 Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội Công bố thông tin Về việc Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty
Chi tiết xem trong file đính kèm:
1. CBTT NQ HĐQT về việc thay đổi nội dung DKKD và sửa đổi Điều lệ: HSV – CBTT NQ HDQT ve viec thay doi noi dung dang ky doanh nghiep va sua doi dieu le cong ty-daky 22.12.2021 
2. Điều lệ: HSV – DIeu le 22122021

024 6686 1968